News & Announcements

PRIDE Interest Form

This year, we will have our ASES PRIDE after school program. PRIDE is an intervention, grant based program that is primarily for 4th, 5th and 6th grade students. Students attend every day after school until 5:45 PM. If you are interested in having your child participate, please complete the interest form. Once we have space in the program, you will be contacted to complete an application and start. Completing the google link does not guarantee participation in the program. We will not have PRIDE applications to complete on the first day of school.

Welcome Back

Hello Anderson Tigers,

Welcome to the 2021-2022 school year.  We are so excited to welcome back all of our students for 100% in person instruction.  The first day of school is Wednesday, September 1, 2021.  All Transitional kindergarten – 6th grade students will attend the first day of school, Wednesday, September 1st, from 8:00 AM – 12:30 PM.  Classroom and teacher assignments will be emailed to the email address in your parent portal on Tuesday, August 31st after 5 PM.  In order to prepare for the coming school year, please complete your data confirmation online through the parent portal.  Directions for completing your data confirmation are attached below.  If you would like assistance to complete your parent portal, please contact the school office to make an appointment at 714-894-7201. 

Data Confirmation Directions 

We will continue this year with our health and safety measures at school, including masks for all students and staff when indoors.  For more information about our health and safety measures and the coming year, we will hold two parent meetings on zoom.Parent Meeting: English/Spanish

Thursday, August 26: 5-6 PM

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93207843235?pwd=YzFYdCtyZTN5aEhiSmphdnpHSnpPZz09

Meeting ID: 932 0784 3235

Passcode: TigersParent Meeting: English/Vietnamese

Thursday, August 26: 6-7 PM

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93207843235?pwd=YzFYdCtyZTN5aEhiSmphdnpHSnpPZz09

Meeting ID: 932 0784 3235

Passcode: TigersIf you are interested in a virtual schooling option, which would be our modified independent study program, please contact the Westminster School District at 714-894-7311.  Anderson School is not offering a virtual schooling option at this time.  Please continue to check your email for additional information and communication about the coming school year.  We look forward to a wonderful school year full of lots of learning.  Please contact the school office with any questions at 714-894-7201.

Sincerely,

Mrs. Breckenridge

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Hola Anderson Tigers,

Bienvenidos al año escolar 2021-2022. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes para recibir instrucción 100% en persona. El primer día de clases es el miércoles 1 de septiembre de 2021. Todos los estudiantes de kíndergarten de transición al sexto grado asistirán el primer día de clases, el miércoles 1 de septiembre, de 8:00 PM a 12:30 PM Las asignaciones de salon y maestras se enviarán por correo electrónico a la dirección de correo electrónico en su portal para padres el martes 31 de agosto después de las 5:00 PM. Para prepararse para el próximo año escolar, complete su confirmación de datos en línea a través del portal para padres en Aeries. Las instrucciones para completar la confirmación de sus datos se adjuntan a continuación. Si desea ayuda para completar su portal para padres, comuníquese con la oficina de la escuela para hacer una cita al 714-894-7201.

Direcciones del portal para padres 

Continuaremos este año con nuestras medidas de salud y seguridad en la escuela, incluidas mascarillas para todos los estudiantes y el personal cuando estén adentro. Para obtener más información sobre nuestras medidas de salud y seguridad y el próximo año, realizaremos dos reuniones de padres por Zoom.

Junta de padres: inglés / español
Jueves 26 de agosto: de 5 a 6 p.m.
Conectase a la junta de Zoom
https://zoom.us/j/93207843235?pwd=YzFYdCtyZTN5aEhiSmphdnpHSnpPZz09
ID de reunión: 932 0784 3235
Código de acceso: Tigres

Reunión de padres: inglés / vietnamita
Jueves 26 de agosto: de 6 a 7 p.m.
Conectase a la junta de Zoom
https://zoom.us/j/93207843235?pwd=YzFYdCtyZTN5aEhiSmphdnpHSnpPZz09
ID de reunión: 932 0784 3235
Código de acceso: Tigres​

Si está interesado en una opción de educación virtual, que sería nuestro programa de estudio independiente modificado, comuníquese con el Distrito Escolar de Westminster al 714-894-7311. Anderson School no ofrece una opción de educación virtual en este momento. Continúe revisando su correo electrónico para obtener información adicional y comunicación sobre el próximo año escolar. Esperamos tener un año escolar maravilloso lleno de mucho aprendizaje. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de la escuela al 714-894-7201.Atentamente,

Sra. Breckenridge

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Xin Chào Các Em Tiger Của Anderson,

Chào mừng đến với niên học 2021-2022. Chúng tôi rất vui mừng chào đón các em trở lại trường học tại trường 100%. Ngày đầu tiên của năm học là Thứ Tư ngày 1 tháng 9 năm 2021. Tất cả các em học sinh từ lớp mẫu giáo chuyển tiếp đến lớp 6 sẽ đi học vào ngày đầu tiên của năm học vào Thứ Tư ngày 1 tháng 9 từ 8:00 Sáng – 12:30 Trưa. Việc chỉ định phòng học và giáo viên cho các em sẽ được thông báo qua email và gửi đến địa chỉ email trong kênh thông tin phụ huynh vào Thứ Ba ngày 31 tháng 8 sau 5 giờ chiều. Để chuẩn bị cho năm học sắp tới, vui lòng hãy hoàn thành xác nhận thông tin qua mạng thông qua cổng thông tin phụ huynh. Các hướng dẫn để hoàn thành xác nhận thông tin được đính kèm bên dưới. Nếu quý vị cần hỗ trợ để hoàn thành cổng thông tin của quý vị, vui lòng liên lạc văn phòng trường số 714-894-7201 để đặt lịch hẹn. 

Hướng Dẫn Cổng Thông Tin Phụ Huynh 

Chúng tôi sẽ tiếp tục các biện pháp an toàn và sức khỏe tại trường trong năm học này, bao gồm việc đeo khẩu trang áp dụng cho tất cả các học sinh và nhân viên khi ở trong phòng. Để biết thêm thông tin về các biện pháp an toàn và sức khỏe của chúng tôi và trong năm tới, chúng tôi sẽ tổ chức hai cuộc họp phụ huynh trên zoom.Họp Phụ Huynh: Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha

Thứ 5 ngày 26 tháng 8: 5-6 tối

Tham gia buổi họp

https://zoom.us/j/93207843235?pwd=YzFYdCtyZTN5aEhiSmphdnpHSnpPZz09

Mã số buổi họp: 932 0784 3235

Mật mã: TigersHọp Phụ Huynh: Tiếng Anh/Tiếng Việt

Thứ 5 ngày 26 tháng 8: 6-7 tối

Tham gia buổi họp

https://zoom.us/j/93207843235?pwd=YzFYdCtyZTN5aEhiSmphdnpHSnpPZz09

Mã số buổi họp: 932 0784 3235

Mật mã: TigersNếu quý vị quan tâm đến lựa chọn học qua mạng tại nhà, chương trình này đã được thay đổi thành chương trình tự học, vui lòng liên lạc văn phòng Học Khu Westminster theo số 714-894-7311. Anderson sẽ không có dạy qua mạng tại nhà vào thời điểm này. Vui lòng kiểm tra email để biết thêm thông tin và liên lạc về năm học sắp tới. Chúng tôi mong đợi một năm học tuyệt vời với nhiều điều học hỏi. Vui lòng liên lạc với văn phòng trường số 7147-894-7201 nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.Trân Trọng,

Cô Breckenridge

Kindergarten Registration

You can start your online enrollment for you child to attend kindergarten in the fall of 2021. You will need an email address, address verification, birth certificate and immunization records to complete the process. Please use the link for more information.
RSS Feed